Umeåmodellen

Vår modell för ett ansvarsfullt flyktingmottagande bygger på engagemang och respekt för individen. Vi vill ge människor på flykt en möjlighet att börja ett nytt liv, ett tryggare liv, här i Sverige.

Vi har en tro på och en vilja att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som varje människa bär med sig. Hos oss erbjuder vi en varm, ombonad och familjär miljö, där individen alltid sätts i fokus. Genom vår vilja att göra gott för människor och genom vår öppenhet vill vi också engagera fler att vara delaktiga. Vi skall med delaktighet, lyhördhet och transparens vara ett föredöme och ledande i branschen.

Boendet

Boendet är centralt för alla människor. I ändamålsenliga och ljusa lokaler erbjuder vi ett tryggt boende och mat.

Den geografiska placeringen och närheten till centrala samhälls-funktioner är avgörande för vårt övergripande mål att kunna skapa en integration av hög kvalitet. Vi vill att tiden som asylsökande ska vara utvecklande och meningsfull. Därför har vi väl tilltagna ytor för föreningsliv och företag att medverka i verksamheten. Lokalerna ger möjligheter till utbyte mellan människor, till lek och utbildning, för vardag och fest. Närboende och volontärer är alla välkomna till oss att delta i vårt arbete med integration.

4 istället för 6 per rum

Dubbelt så stor sovplats

Myndighetskontakter

Som asylsökande är svenska myndighetskontakter en ny, främmande och mycket påtaglig del av vardagen. Vi ser behoven att underlätta i möten mellan individ och de samhällsfunktioner som möter den asylsökande under tiden till dess att de får sitt uppehållstillstånd.

Förutom kontakter med migrationsverket möts man av kontakter med skola, vård, polisen m fl. Myndigheter och kontakten med dessa är aldrig enkelt och för den oinvigde kan det te sig fullständigt obegripligt. Utfallet och utbytet av myndighetskontakter är i mångt och mycket avgörande för hur deras framtid ser ut. I Sverige idag bär ingen myndighet ansvar för integration– varken på nationell, regional eller kommunal nivå.

Fritid

All tid är fritid i ett asylboende. Vi gör allt vi kan för att skapa förutsättningar för meningsfulla aktiviteter som i sig leder till integration.

Vi vill att tiden hos oss ska skapa mervärden för individen, ett utbyte för oss alla att ha med oss resten av livet. För att uppnå detta krävs samverkan med andra aktörer. Fysisk aktivitet, kultur, studie-förbundsverksamhet, privatpersoner – litet som stort är viktigt att ta tillvara. Geografisk placering i förhållande till staden är vital. Närheten till aktiviteter och människor ökar intresset och underlättar möten där reell integration uppstår. Målet är att skapa ett starkare och livskraftigare samhälle.

Utbildning

Kunskap är en förutsättning för integration. Vi ger utbildning från dag ett, både formell undervisning och informell kunskapsöverföring. Vi vägleder våra gäster i förståelsen för våra svenska, ibland obegripliga beteenden.

Samverkan, där vi tillför av våra egna medel tillsammans med samhällets resurser, optimerar vår strävan att ge tidig och viktig kunskap i svenska språket och i samhällsorientering. Vi ger, på olika sätt, information kring svenska värderingar, sociala koder, myndighetsstruktur, arbetsmarknad och vägen till en etablering i vårt gemensamma land. Sveriges demografiska utveckling tydliggör behovet av arbetskraft. Vårt mål är att förkorta integrationsprocessen och tillvarata alla mänskliga resurser som kan bidra till välfärden.

28 timmar i veckan

Näringsliv

Alla som bor hos oss bär på erfarenheter. Sveriges oförmåga att tillvarata utbildade och erfarna entreprenörer, hantverkare och akademiker visar på behovet av att göra annorlunda.

Vi identifierar, förstärker och matchar befintliga kunskaper mot behov som så uppenbarligen finns. Utöver kunskap är kontaktytorna viktiga för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi delar med oss av våra egna och våra samverkansparters kontaktnät, vi öppnar dörrar, för våra gäster och för näringslivet. De som bär på en företagsidé ges stöd att utveckla den. Här behövs initiativ, praktikplatser och kunskap om hur skatteregler och arbetsgivarrollen fungerar i Sverige. Målet är att korta vägen till ett arbete för alla.

1 av 3 läkare är utlandsfödda

Forskning

Samhällsdebatten går hög med överord som ”kris” och ”massinvandring” men vad händer egentligen. Det råder ingen tvekan om att dessa flyktingar påverkar landet Sverige idag och i framtiden.

Högskolor och universitet behöver öppna sig och bjuda in till delaktighet i flyktingfrågan. Vi välkomnar forskningssamarbete t.ex. i form av följeforskning. Med ett ansvarsfullt flyktingmottagande borde det vara intressant att mäta den samhällsnytta som det innebär att minska tid för etablering. Troligen finns det väldigt många fler områden att lyfta fram. Vårt mål är att visa att strukturerat integrationsarbete leder till ökad samhällsnytta, här behövs forskning.

Vi hos Umeåbygdens etableringscentrum vill ge människor på flykt en möjlighet att börja ett nytt liv, ett tryggare liv, här i Sverige.

Vi har en tro på och en vilja att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som varje människa bär med sig. Umebygden erbjuder en varm, ombonad och familjär miljö, där individen alltid sätts i fokus. Vi skall med delaktighet, trygghet och transparens vara ett föredöme och ledande i branschen. Vi arbetar medvetet för jämlikhet, integritet och mångfald. Genom vår vilja att göra gott för människor och genom vår öppenhet vill vi också engagera fler att vara delaktiga.

Besök vår webbplats för mer information